İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası


İNSAN HAKLARI
            Dünya kurulduğundan beri insanlar sürekli birbirleriyle savaşmışlar. Hâlâ da savaşmaya devam ediyorlar. Uzun yıllar süren kanlı savaşların sonunda birçok ulus perişan olmuş, hatta yok olmuşlardır. İnsanlar savaşların, baskı ve haksızlıkların yol açtığı büyük acılar yaşadılar.
            Milletler bu savaşlara son vermek, barış içinde birbirlerinin haklarına saygı duyarak yaşamak amacıyla Birleşmiş Milletler Teşkilatını kurdular. Bu teşkilata bağlı olarak İnsan Hakları Komisyonu kuruldu.  Komisyon, 10 Aralık 1948’de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini kabul ederek yürürlüğe koydu. Bu beyanname kişilerin, hak ve özgürlüklerinin bir özeti gibidir. Beyannameyi imzalayan ülkeler, hem birbirleriyle hem de kendi toplumlarıyla barış içinde yaşamayı kabul etmektedirler. Türkiye, 6 Nisan 1949’da bu antlaşmayı imzalamıştır.
              İnsan Hakları Beyannamesi, 30 maddeden meydana gelmektedir. Beyannamenin önemli maddelerinden bazıları şunlardır:
• Bütün insanlar hür ve eşit doğarlar.
• Her kişinin fikir, vicdan ve din hürriyeti vardır.
• Herkes ırk, cins, dil ve düşünce farkı gözetmeksizin insan hak ve hürriyetlerine sahiptir.
• Hiç kimse kölelik ve kulluk altında yaşamaya zorlanamaz.
• Hiç kimseye insanlık dışı, haysiyet kırıcı cezalar uygulanamaz.
• Her insan eğitim hakkından yararlanabilir.
• Hiç kimse keyfi olarak tutuklanamaz.
• Herkesin çalışma, işini serbestçe seçme, iyi şartlarda çalışma ve işsizlikten korunma hakkı vardır.