Kazanm : SB.4.1.2. Yaamna ilikin belli bal olaylar kronolojik sraya koyar.